Xbowling Valašské Meziříčí

ONLINE REZERVACEFacebook

608 300 319

Provozní řád Xbowling centrum Valašské Meziříčí

1. Do hracího prostoru je povolen vstup pouze osobám v bowlingové obuvi. Hráči, kteří nevlastní bowlingovou obuv, si ji musí zapůjčit. Používání zapůjčené obuvi „na boso“ je z hygienických důvodů zakázáno. Ponožky je možno zakoupit u obsluhy. Odchod mimo prostory herny v zapůjčené obuvi je zakázán.  Především je zakázáno chodit v bowlingové obuvi na toalety a vstupovat na venkovní prostory (terasu).

2. Maximální počet osob v herně ke každé dráze je 5 (slovy PĚT). Do tohoto počtu se počítají i děti jakéhokoliv věku a také přihlížející či dozorující osoby. Bowlingové dráhy jsou prioritně vyráběny pro 3-4 hráče a tomu je také přízpůsobený počet míst k sezení. Naše prostory pak bohužel nenabízí oddělené prostory pro přihlížející diváky. 

3. Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do herny přísně zakázán. Obsluha má právo tyto osoby vykázat z bowlingového prostoru.

4. Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení a osobní bezpečnosti je hráč povinen řídit se pokyny obsluhy.

Zejména nesmí:

A) Vstupovat za černou přešlapovou čáru

B) Vhodit kouli na dráhu, pokud není zapnutá, tzn. nesvítí červené světlo

C) Vhodit kouli na dráhu, pokud je stažena shrnovací závora

D) Pokračovat ve hře, pokud se nevracejí koule

E) Vstupovat do herny s jídlem a na dráhu s jídlem a pitím

F) Ohrožovat nevhodným chováním hru ostatních hráčů

G) Na PC je nastavena maximální povolená rychlost hozené koule 35 km/hod. V případě opakovaného přestupku hráče, má obsluha bowlingu (bowler) právo vykázat tohoto z herny z důvodu možného ničení vybavení herny a strojů samotných

Za porušení bodu A nebo B bude od provinilé osoby požadována pokuta 200 Kč, za porušení bodu C pokuta 500 Kč, na odstranění škod způsobených tímto jednáním.

5. Při použití vlastního vybavení přebírá hráč plnou hmotnou odpovědnost za případné poškození tohoto vybavení, zároveň zodpovídá za případné poškození hracího zařízení způsobené jeho vybavením.

6. Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluze.

7. Prostor rozběhu před čárou odhozu je upraven speciálním přípravkem a je vysoce kluzký. Upozorňujeme nezkušené hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění. Dále upozorňujeme hráče na na riziko úrazu při neopatrném odebírání koulí z podavače (v žádném případě nikdy do vnitřku podavače).

8. Obsluha je oprávněna ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.

9. V případě poškození dráhy nebo zařízení centra má provozovatel podniku právo na náhradu způsobené škody.

10. Pokud návštěvník poruší zásady stanovené v tomto řádu, je personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z bowlingového prostoru.

11. Bowlingová herna je sportoviště a od 31. května 2017 v ní platí protikuřácký zákon, který znamená úplný zákaz kouření na vybraných místech: "Dětská hřiště a sportoviště - Úplný zákaz"ZÁKAZ se samozřejmě vztahuje i na používání elektronických cigaret.

12 Hráči a návštěvníci jsou povinni se tímto provozním řádem řídit. Zahájení a ukončení provozu je stanoveno otevírací dobou podniku a návštěvníci jsou povinni ji respektovat.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ve Valašském Meziříčí dne 1. 1. 2022